Danh sách văn bản hành chính
STT Trích yếu Loại văn bản Số/Kí hiệu Ngày ban hành Nơi ban hành Tải về
1 Quyết định 536/QĐ-ĐHKG ngày 23/9/2021 ban hành "Quy trình cấp văn bằng, chứng chỉ, giấy chứng nhận tại Trường Đại học Kiên Giang" Quyết định 536 23/09/2021 Trường
2 Quyết định số 517/QĐ-ĐHKG ngày 31/8/2021 về việc "Ban hành Quy chế công tác học viên vừa làm vừa học Trường Đại học Kiên Giang" Quyết định 517 31/08/2021 Trường
3 Quyết định số 518/QĐ-ĐHKG ngày 31/8/2021 về việc "Ban hành Quy định về xét, cấp học bổng khuyến khích học tập đối với sinh viên bậc đại học hệ chính quy" Nghị định 518 31/08/2021 Trường
4 Quyết định số 519/QĐ-ĐHKG ngày 31/8/2021 về việc "Ban hành Quy chế đánh giá kết quả rèn luyện của người học bậc đại học hệ chính quy Trường Đại học Kiên Giang" Quyết định 519 31/08/2021 Trường
5 Quyết định số 516/QĐ-ĐHKG ngày 31/8/2021 của Trường Đại học Kiên Giang về việc "Ban hành quy chế công tác sinh viên đối với chương trình đào tạo đại học hệ chính quy Quyết định 516 31/08/2021 Trường
6 Quyết định số 498/QĐ-ĐHKG ngày 18/8/2021 của Trường Đại học Kiên Giang về việc “Ban hành Quy chế đào tạo trình độ Đại học tại Trường Đại học Kiên Giang" Quyết định 498 18/08/2021 Trường
7 Quy trình đăng ký học phần (sửa đổi, bổ sung) tại Trường Đại học Kiên Giang Quyết định 491 11/08/2021 Trường
8 Quyết định Ban hành Quy định về việc hỗ trợ bài báo (công trình) khoa học công bố quốc tế tại Trường Đại học Kiên Giang Quyết định 489 09/08/2021 Trường
9 Quyết định số 478/QĐ-ĐHKG ngày 26/7/2021 của Trường Đại học Kiên Giang về "Ban hành Quy định về việc nộp học phí tại trường Đại học Kiên Giang Quyết định 478 26/07/2021 Trường
10 Quyết định số 475/QĐ-ĐHKG ngày 20/7/2021 của Trường Đại học Kiên Giang về "Mức thu học phí năm học 2021-2022 Quyết định 475 20/07/2021 Trường
11 Quy chế hoạt động Quỹ khuyến học Trường ĐHKG nhiệm kỳ 2020-2025 Nghị định 02 13/07/2021 Trường
12 Quy trình xét, công nhận và công nhận cấp bằng tốt nghiệp đại học tại trường Đại học Kiên Giang Quyết định Quyết định 44 20/01/2021 Trường
13 Quy trình đăng ký học phần năm 2021 Quyết định 32/QĐ-ĐHKG 19/01/2021 Trường
14 Quy chế chi tiêu nội bộ trường Đại học Kiên Giang Quyết định QĐ số 1294/QĐ-ĐHKG 30/12/2020 Trường
15 Sổ tay Đảm bảo chất lượng trường Đại học Kiên Giang Quyết định 10284/QĐ-ĐHKG 24/12/2020 Trường
16 Quy trình NCKH sinh viên tại trường Đại học Kiên Giang Quyết định 1252/QĐ-ĐHKG 17/12/2020 Trường
17 Phụ lục của quyết định NCKH sinh viên tai trường Đại học Kiên Giang Quyết định Phụ lục của 1252/QĐ-ĐHKG 17/12/2020 Trường
18 Quy chế hoạt động của Khoa KHTP&SK Quyết định 1241/QĐ-ĐHKG 14/12/2020 Trường
19 Sổ tay sinh viên tại trường Đại học Kiên Giang Nghị định Sổ tay sinh viên 29/10/2020 Trường
20 Về việc ban hành quy định đào tạo tín chỉ tại trường Đại học Kiên Giang Nghị định QĐ số 1114/QĐ-ĐHKG 22/10/2020 Trường
21 Sửa đổi, bổ sung quy chế đánh giá điểm rèn luyện sinh viên Nghị định 1065/QĐ-ĐHKG 09/10/2020 Trường
22 Quyết định nâng lương thường xuyên Nghị định 1030/QĐ-ĐHKG 29/09/2020 Trường
23 Nâng lương trước hạn Nghị định 1031/QĐ-ĐHKG 28/09/2020 Trường
24 Mức thu học phí tại trường Đại học Kiên Giang Nghị định Quyết định 924 Mức thu học phí 28/08/2020 Trường
25 Hình thức thu học phí tại trường Đại học Kiên Giang từ HK1 2020 - 2021 Nghị định Thông báo số 309 về hình thức thu học phí 28/08/2020 Trường
26 Quy định mức thu, quản lý và sử dụng phí tham dự kỳ thi phụ Nghị định 820/QĐ-ĐHKG 15/07/2020 Trường
27 Quy định cung cấp tài liệu học tập tại trường ĐHKG Nghị định số 726/QĐ-ĐHKG 22/06/2020 Trường
28 Quy định về công tác trợ giảng tại trường ĐHKG Nghị định số 722/QĐ-ĐHKG 19/06/2020 Trường
29 Quy trình giám sát thực hiện các chính sách về đào tạo, nghiên cứu khoa học và phục vụ cộng đồng tại trường Đại học Kiên Giang Nghị định số 711/QĐ - ĐHKG 12/06/2020 Trường
30 Quy trình giám sát việc thực hiện các chính sách về đào tạo, nghiên cứu khoa học và phục vụ cộng đồng tại trường ĐHKG Nghị định số 711/QĐ-ĐHKG 12/06/2020 Trường
31 Nghị quyết về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trường Đại học Kiên Giang Quyết định số 11/ NQ - HĐT 11/06/2020 Trường
32 Quy định tổ chức thi, quản lý thi kết thúc học phần Nghị định 576/QĐ-ĐHKG 20/05/2020 Trường
33 Quy chế chi tiêu nội bộ Trường ĐHKG 2020 Nghị định 564/QĐ-ĐHKG 12/05/2020 Trường
34 Ban hành Quy trình xây dựng,thẩm định, ban hành và cập nhật Chương trình đào tạo tại trường ĐHKG Nghị định số 555/QĐ-ĐHKG 05/05/2020 Trường
35 Hướng dẫn quy trình đăng ký học phần tại trường ĐHKG (da ky) Quyết định số 03/HD-ĐHKG 28/04/2020 Trường
36 Quy định khung chương trình đào tạo liên thông trình độ đại học tại trường ĐHKG Nghị định số 549/QĐ-ĐHKG 28/04/2020 Trường
37 Quy trình in và cấp, phát văn bằng, chứng chỉ tại trường ĐHKG Nghị định số 02/HD-ĐHKG 28/04/2020 Trường
38 Quy định về khảo sát, lấy ý kiến phản hồi các bên liên quan tại trường ĐHKG Nghị định số 52/QĐ-ĐHKG 27/02/2020 Trường
39 Quy định các học phần thay thế học phần Giáo dục quốc phòng và an ninh dành cho sinh viên quốc tế Nghị định số 800/QĐ-ĐHKG 24/12/2019 Trường
40 Quy trình xét, công nhận và cấp phát bằng tốt nghiệp cho sinh viên hệ chính quy tại trường ĐHKG Nghị định số 801/QĐ-ĐHKG 24/12/2019 Trường
41 Quyết định ban hành Quy trình tuyển sinh Đại học, Cao đẳng chính quy tại Trường ĐHKG Nghị định số 749/QĐ-ĐHKG 05/12/2019 Trường
42 Công nhận chuyển đổi các học phần tương đương Nghị định Số 594/QĐ-ĐHKG 19/09/2019 Trường
43 Quy định điều kiện tốt nghiệp đối với người học tại trường ĐHKG Nghị định số 526/QĐ-ĐHKG 26/08/2019 Trường
44 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ Nghị định 374/QĐ-ĐHKG 19/06/2019 Trường
45 Quy định chế độ làm việc đối với giảng viên trường ĐHKG Nghị định 354/QĐ-ĐHKG 12/06/2019 Trường
46 Quyết định 354 về chế độ làm việc của giảng viên Nghị định 354/QĐ-ĐHKG ngày 12 tháng 6 năm 2019 12/06/2019 Trường
47 Quyết định về việc sửa đổi, bồ sung 1 số điều của quy định về xét, cấp học bổng khuyến khích học tập đối với sinh viên bậc Đại học, Cao đẳng chính quy Nghị định số 59/QĐ-ĐHKG 28/01/2019 Trường
48 Quy định thực hiện đồ án tốt nghiệp, khóa luận tốt nghiệp Nghị định số 08/QĐ-ĐHKG 04/01/2019 Trường
49 Quyết định chuyển đổi học phần tương đương Nghị định số 205/QĐ-ĐHKG 07/05/2018 Trường
50 Quy tắc ứng xử văn hóa tại trường ĐHKG Nghị định số 425/QĐ-ĐHKG 06/12/2017 Trường
51 Quy định tổ chức giảng dạy và cấp chứng chỉ Giáo dục thể chất, Giáo dục quốc phòng và an ninh Quyết định số 416/QĐ-ĐHKG 04/12/2017 Trường
52 Quy chế công tác sinh viên tại trường Đại học Kiên Giang Nghị định 405/QĐ-ĐHKG 21/11/2017 Trường
53 Hướng dẫn về việc lập danh mục hồ sơ, lập hồ sơ và giao nộp hồ sơ, tài liệu vào lưu trữ cơ quan Nghị định số 02/HD-ĐHKG 01/11/2017 Trường