Ngành đào tạo
STT Ngành đào tạo Tìm học phần Tải toàn bộ học phần
1 ĐCCT CNTP KHOÁ 1, 2 VÀ 3 theo thông tư 07 của BGDĐT
2 Khung chuong trình đào tạo 133 tín chỉ
3 Chuẩn đầu ra CNTP khoá 1,2,3
4 Bài giảng, Giáo trình dùng cho chương trình đào tạo ngành công nghệ thực phẩm
5 ĐCCT CNTP KHOÁ 1, 2 VÀ 3 đáp ứng chuẩn đầu ra
6 TÀI LIỆU THAM KHẢO NGÀNH CNTP
7 Chuẩn đầu ra ngành công nghệ thực phẩm ban hành năm 2020
8 Danh mục tài liệu tham khảo (dạng file) lưu tại Khoa
9 Danh mục tài liệu tham khảo lưu tại thư viện