Ngành đào tạo
STT Ngành đào tạo Tìm học phần Tải toàn bộ học phần
1 Khung chuong trình đào tạo 126 tín chỉ Khoá 4
2 Khung chuong trình đào tạo 127 tín chỉ Khoá 5
3 Liên thông từ trung cấp lên đại học ngành công nghệ thực phẩm
4 Liên thông từ cao đẳng lên đại học ngành công nghệ thực phẩm
5 Bài giảng, Giáo trình dùng cho Khoá 4 và 5
6 Đê cương chi tiết học phần khoá 4 và 5
7 Khung chương trình đào tạo Khoá 6
8 Đề cương chi tiết các học phần của Khoá 6 đến nay
9 Chương trình đào tạo Khoá 6 có điều chỉnh
10 Chuẩn đầu ra ngành công nghệ thực phẩm ban hành năm 2020
11 Bản mô tả chương trình đào tạo ngành CNTP