Ngành đào tạo
STT Ngành đào tạo Tìm học phần Tải toàn bộ học phần
1 Khung chuong trình đào tạo 126 tín chỉ Khoá 4
2 Khung chuong trình đào tạo 127 tín chỉ Khoá 5
3 Liên thông từ trung cấp lên đại học ngành công nghệ thực phẩm
4 Liên thông từ cao đẳng lên đại học ngành công nghệ thực phẩm
5 Bài giảng, Giáo trình dùng cho Khoá 4 và 5
6 Đê cương chi tiết học phần khoá 4 và 5
7 Khung chương trình đào tạo Khoá 6
8 Đề cương chi tiết các học phần của Khoá 6 đến nay
9 Chương trình đào tạo Khoá 6 có điều chỉnh
10 Chuẩn đầu ra ngành công nghệ thực phẩm ban hành năm 2020
11 Bản mô tả chương trình đào tạo ngành CNTP
12 CTĐT CNTP (ứng dụng) Áp dụng từ khóa 9 năm 2023