no-image.png

Quyết định công nhận kết quả rèn luyện sinh viên HK2, n...

Tác giả: hvqcanh || Thời gian: 06-05-2023 18:43:12

Quyết định số 372/QĐ-ĐHKG ngày 04/5/2023 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kiên Giang về việc công nhận kết quả rèn luyện sinh viên HK2, năm học 2022-202...

no-image.png

Thông báo về việc khôi phục đăng ký học phần trong HK3 ...

Tác giả: hvqcanh || Thời gian: 09-04-2023 09:15:27

...

no-image.png

Thông báo tổ chức đánh giá điểm rèn luyện sinh viên hệ ...

Tác giả: hvqcanh || Thời gian: 30-03-2023 08:51:16

Thông báo số 54/TB-ĐHKG ngày 28/3/2023 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kiên Giang về việc tổ chức đánh giá điểm rèn luyện sinh viên hệ chính quy học k...

no-image.png

Thông báo khám sức khỏe ban đầu cho sinh viên khóa 8, n...

Tác giả: hvqcanh || Thời gian: 21-03-2023 17:21:22

Thông báo số 52/TB-ĐHKG ngày 21/3/2023 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kiên Giang về việc khám sức khỏe ban đầu cho sinh viên khóa 8, năm học 2022-2023...

no-image.png

Thông báo Tổ chức xét tốt nghiệp Đợt 2 năm học 2022-202...

Tác giả: hvqcanh || Thời gian: 19-03-2023 15:31:52

Thông báo số 44/TB-ĐHKG ngày 13 tháng 3 năm 2023 của Trường Đại học Kiên Giang về việc tổ chức xét tốt nghiệp Đợt 2, năm học 2022-2023....

no-image.png

Thông báo về việc thực hiện quy định đậu xe và tham gia...

Tác giả: hvqcanh || Thời gian: 10-03-2023 21:19:48

Thông báo số 19/TB-ĐHKG ngày 09/02/2023 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kiên Giang về việc thực hiện quy định đậu xe và tham gia giao thông trong khuôn...

no-image.png

Thông báo hủy đăng ký học phần ở HK1 năm học 2022-2023 ...

Tác giả: hvqcanh || Thời gian: 06-10-2022 20:52:08

...

no-image.png

Thông báo tổ chức học kỳ 1 năm học 2022-2023...

Tác giả: hvqcanh || Thời gian: 16-06-2022 19:53:08

...

no-image.png

Thông báo Thời gian nghỉ hè năm học 2021 - 2022...

Tác giả: hvqcanh || Thời gian: 16-06-2022 19:52:09

...

no-image.png

Thông báo lich thi HK3 năm học 2021-2022...

Tác giả: hvqcanh || Thời gian: 23-05-2022 18:25:02

...