no-image.png

Thông báo hủy đăng ký học phần ở HK1 năm học 2022-2023 ...

Tác giả: hvqcanh || Thời gian: 06-10-2022 20:52:08

...

no-image.png

Thông báo tổ chức học kỳ 1 năm học 2022-2023...

Tác giả: hvqcanh || Thời gian: 16-06-2022 19:53:08

...

no-image.png

Thông báo Thời gian nghỉ hè năm học 2021 - 2022...

Tác giả: hvqcanh || Thời gian: 16-06-2022 19:52:09

...

no-image.png

Thông báo lich thi HK3 năm học 2021-2022...

Tác giả: hvqcanh || Thời gian: 23-05-2022 18:25:02

...

no-image.png

Thông báo xét tốt nghiệp đợt 2 năm 2022...

Tác giả: hvqcanh || Thời gian: 29-03-2022 11:30:30

...

no-image.png

Kế hoạch thi Hk2 năm học 2021-2022 hình thức trực tuyến...

Tác giả: hvqcanh || Thời gian: 20-03-2022 21:52:13

...

no-image.png

Thông báo tổ chức học kỳ 3 năm học 2021-2022...

Tác giả: hvqcanh || Thời gian: 01-03-2022 10:22:50

...

no-image.png

Kế hoạch tổ chức thi Hk2 năm học 2021-2022 (Cấp trường)...

Tác giả: hvqcanh || Thời gian: 01-03-2022 10:21:52

...

no-image.png

Kế hoạch thi học kỳ 2 năm học 2021-2022...

Tác giả: hvqcanh || Thời gian: 21-02-2022 14:15:05

...

no-image.png

Quyết định công nhận Ban Cán sự lớp năm học 2021-2022...

Tác giả: hvqcanh || Thời gian: 04-01-2022 14:23:34

...