no-image.png

Cơ cấu tổ chức...

Tác giả: hqviet || Thời gian: 01-05-2020 22:26:47

ĐỘI NGŨ VIÊN CHỨC CỦA KHOA...

no-image.png

Tổng quan về khoa...

Tác giả: hqviet || Thời gian: 01-05-2020 22:15:32

Khoa Khoa học Biển và Công nghệ thực phẩm (KHB&CNTP) thuộc Trường Đại học Kiên Giang được thành lập theo Quyết định số 412/QĐ-ĐHKG ngày 11/12/2015 của...