no-image.png

Quyết định buộc thôi học sinh viên Học kỳ III, năm học ...

Tác giả: hvqcanh || Thời gian: 28-06-2022 21:24:25

...

no-image.png

Cảnh báo học tập Hk2 năm học 2021-2022...

Tác giả: hvqcanh || Thời gian: 10-05-2022 15:09:47

...

no-image.png

Cảnh báo học tập HK1 năm học 2021-2022...

Tác giả: hvqcanh || Thời gian: 10-05-2022 15:09:17

...

no-image.png

Cảnh báo kết quả học tập sinh viên, học kỳ 2, năm học 2...

Tác giả: hvqcanh || Thời gian: 20-10-2021 23:23:37

...

no-image.png

Buộc thôi học sinh viên từ học kỳ 1, năm học 2021-2022....

Tác giả: hvqcanh || Thời gian: 20-10-2021 23:22:54

...

no-image.png

Quyết định cảnh báo học vụ sinh viên HK1, năm học 2020-...

Tác giả: hvqcanh || Thời gian: 06-05-2021 18:49:26

...

no-image.png

Quyết định buộc thôi học sinh viên HK2, năm học 2020-20...

Tác giả: hvqcanh || Thời gian: 06-05-2021 18:48:48

...

no-image.png

Quyết định buộc thôi học sinh viên học kỳ I, năm học 20...

Tác giả: hvqcanh || Thời gian: 16-12-2020 09:50:15

...

no-image.png

Quyết định cảnh báo học vụ Sinh viên HK2 năm học 2019-2...

Tác giả: hvqcanh || Thời gian: 16-12-2020 09:48:20

...

no-image.png

Quyết định về việc buộc thôi học sinh viên học kỳ II, n...

Tác giả: btthom || Thời gian: 07-07-2020 07:36:17

...