no-image.png

Quyết định buộc thôi học sinh viên từ Học kỳ II, năm họ...

Tác giả: hvqcanh || Thời gian: 11-04-2023 09:15:06

Quyết định số 299/QĐ-ĐHKG ngày 28/3/2023 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kiên Giang về việc buộc thôi học sinh viên từ học kỳ II, năm học 2022-2023...

no-image.png

Cảnh báo học tập đối với sinh viên (hệ Đại học chính qu...

Tác giả: hvqcanh || Thời gian: 13-03-2023 16:35:14

Thông báo số 42/TB-ĐHKG ngày 10/03/2023 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kiên Giang về việc cảnh báo học tập đối với sinh viên (hệ Đại học chính quy) họ...

no-image.png

Cảnh báo học tập đối với sinh viên (hệ Đại học chính qu...

Tác giả: hvqcanh || Thời gian: 10-03-2023 21:18:51

Thông báo số 17/TB-ĐHKG ngày 08/02/2023 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kiên Giang về việc cảnh báo học tập đối với sinh viên (hệ Đại học chính quy) họ...

no-image.png

Quyết định buộc thôi học sinh viên từ học kỳ I, năm học...

Tác giả: hvqcanh || Thời gian: 06-10-2022 20:49:55

...

no-image.png

Thông báo cảnh báo học tập đối với sinh viên (hệ Đại họ...

Tác giả: hvqcanh || Thời gian: 06-10-2022 20:49:08

...

no-image.png

Quyết định buộc thôi học sinh viên Học kỳ III, năm học ...

Tác giả: hvqcanh || Thời gian: 28-06-2022 21:24:25

...

no-image.png

Cảnh báo học tập Hk2 năm học 2021-2022...

Tác giả: hvqcanh || Thời gian: 10-05-2022 15:09:47

...

no-image.png

Cảnh báo học tập HK1 năm học 2021-2022...

Tác giả: hvqcanh || Thời gian: 10-05-2022 15:09:17

...

no-image.png

Cảnh báo kết quả học tập sinh viên, học kỳ 2, năm học 2...

Tác giả: hvqcanh || Thời gian: 20-10-2021 23:23:37

...

no-image.png

Buộc thôi học sinh viên từ học kỳ 1, năm học 2021-2022....

Tác giả: hvqcanh || Thời gian: 20-10-2021 23:22:54

...