Cảnh báo học tập đối với sinh viên (hệ Đại học chính quy) học kỳ II, năm học 2022-2023 (không đăng ký tín chỉ học tập trong học kỳ)

13/03/2023 16:35:14 | Người đăng tin: hvqcanh
Thông báo số 42/TB-ĐHKG ngày 10/03/2023 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kiên Giang về việc cảnh báo học tập đối với sinh viên (hệ Đại học chính quy) học kỳ II, năm học 2022-2023 (không đăng ký tín chỉ học tập trong học kỳ).