Quyết định số 33/QĐ-ĐHKG ngày 30/01/2023 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kiên Giang về việc cấp học bổng khuyến khích họp tập học kỳ 1, năm học 2022-2023.

10/03/2023 21:22:01 | Người đăng tin: hvqcanh
Quyết định số 1040/QĐ-ĐHKG ngày 29/12/2022 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kiên Giang về việc công nhận kết quả rèn luyện sinh viên HK1, năm học 2022-2023